Płock, dnia 23 maja 2022 r.

Informacja Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
dotycząca udziału mieszkańców debacie nad
Raportem o stanie Związku Gmin Regionu Płockiego za 2021
rok

 

Informuję,  iż  zgodnie z treścią art. 28aa ust. 4  w związku z art. 69 ust 1 i 3, art. 73, art. 73a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) oraz § 13 ust. 2 i 8 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego przedstawił Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego,  Raport o stanie Związku Gmin Regionu Płockiego za 2022 rok.

W związku z powyższym, w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  zaplanowanego na dzień 8 czerwca 2022 roku (środa), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Związku Gmin Regionu Płockiego za 2021 rok.

Obrady odbywać się będą on-line od godz. 10.00 oraz w sali 117 budynku S Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42.

Szczegółowy porządek posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego zostanie przygotowany i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Regionu Płockiego  do dnia 3 czerwca 2022 r. (piątek) – w zakładce: "Zgromadzenie”

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) w debacie nad Raportem głos mogą zabierać mieszkańcy Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego .

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym)

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego, w sekretariacie Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, Płock 09-411, pok.18b, (w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.30), najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  tj. do 7 czerwca 2022 roku do godz.14.30.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń w sali 117 budynku S Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42.

W załączeniu klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – RODO oraz proponowany wzór zgłoszenia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Gmin Regionu Płockiego

/-/ Andrzej Paweł Dwojnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych -  RODO
(w związku z działalnością Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego)

 

Na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s 1) – dalej również jako „RODO”), informuję że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego, adres: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock jest Związek Gmin Regionu Płockiego.  
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@zgrp.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem się Pani/Pana do udziału w debacie dotyczącej Raportem o stanie Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok oraz w celu umożliwienia zabrania głosu przez Panią/Pana w debacie. Ponadto dane osób zabierających głos w debacie nad raportem o stanie Związku będą przetwarzane w celu transmitowania i rejestracji obrad Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego: z art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (w zakresie umożliwienia Pani/Panu wzięcia udziału w debacie), z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w zakresie realizacji obowiązku transmitowania obrad Zgromadzenia Związku oraz ich utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk), z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (w zakresie realizacji jawności działania organów gminy). W zakresie danych obejmujących numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Z uwagi na ciążący na Administratorze ustawowy obowiązek transmitowania i utrwalania obrad Zgromadzenia Związku, przebywanie na terenie objętym działaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3, a następnie przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.), tj. wieczyście. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 7. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na polecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju, utrzymania systemów informatycznych.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach określonych w art. 15 RODO,
  2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO,
  3. prawo żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-23 20:15:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-24 09:47:03
 • Liczba odsłon: 1664
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1357441]

przewiń do góry