Uchwała Nr 1/I/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 marca 2019 r.


w sprawie: uchwały nr 16/VI/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 listopada 2018 oraz ustalenia liczby Wiceprzewodniczących i Członków Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego,
uchwala_nr_1_i_2019.pdf


Uchwała Nr 2/I/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 marca 2019 r.


w sprawie: wyboru i powołania Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_2_i_2019.pdf


Uchwała Nr 5/I/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 marca 2019 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr 29/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załączników

Uchwała Nr 6/I/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i/lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załączników

Uchwała Nr 7/I/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała Nr 8/II/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie:  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2019-2022

Uchwała Nr 9/II/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 6 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2019 rok

Uchwała Nr 10/II/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie: dokonania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik / worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała Nr 11/III/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: wotum zaufania dla Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała Nr 12/III/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/III/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 czerwca 2019 r.


Uchwała Nr 13/III/19
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Płockiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok

Uchwała Nr 14/III/19
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego z tytułu wykonania budżetu 
Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok

Uchwała Nr 15/III/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: wniesienia składki celowej dla  Związku Gmin Regionu Płockiego przez Gminy - Członków Związku, które przekazały do Związku zadanie własne polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin - Członków Związku 

Uchwała Nr 16/III/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: wniesienia sprzeciwu Wójta  Gminy Czerwińsk nad Wisłą do Uchwały Nr 10/II/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalania   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała Nr 17/III/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: wniesienia sprzeciwu Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  do Uchwały Nr 10/II/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalania   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała Nr 18/III/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego i przekazania go celem uzgodnienia wprowadzonych zmian Wojewodzie Mazowieckiemu


Uchwała Nr 19/IV/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie: wniesienia sprzeciwu Wójta Gminy Staroźreby  do Uchwały nr 15/II/2019 w sprawie wniesienia składki celowej dla Związku Gmin Regionu Płockiego przez Gminy - Członków Związku, które przekazały do Związku zadanie własne polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin - Członków Związku

Uchwała Nr 19/IV/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 lipca 2019 r.  nie została podjęta – potwierdzenie imienny wykaz głosowania - 

Uchwała Nr 20/V/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 18/III/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego i przekazania go celem uzgodnienia wprowadzonych zmian Wojewodzie Mazowieckiemu

Uchwała Nr 21/V/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego i przekazania go celem uzgodnienia wprowadzonych zmian Wojewodzie Mazowieckiemu

Uchwała Nr 22/V/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z piastowania funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego oraz odwołania z piastowania funkcji członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała Nr 22/V/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 3 września 2019 r.  nie została podjęta – potwierdzenie imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr 23/V/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie: odwołania Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała Nr 23/V/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 3 września 2019 r.  nie została podjęta – potwierdzenie imienny wykaz głosowania 

Uchwała Nr 24/V/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie: wniesienia składki celowej dla Związku Gmin Regionu Płockiego przez Gminy - Członków Związku, które przekazały  do Związku zadanie własne polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin - Członków Związku  

Uchwała Nr 25/V/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 września 2019 r.

 w sprawie:  wniesienia składki celowej dla Związku Gmin Regionu Płockiego przez Miasto i Gminę Drobin dla, której Związek Gmin Regionu Płockiego realizował  zadanie własne polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin - Członków Związku w latach 2013 - 2018

Uchwała Nr 26/VI/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie: wniesienia sprzeciwu Wójta Gminy Staroźreby do Uchwały nr 24/V/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 03 września 2019 r. w sprawie wniesienia składki celowej dla Związku Gmin Regionu Płockiego przez Gminy – Członków Związku, które przekazały do Związku zadanie własne polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku.

Uchwała Nr 27/VI/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie: odwołania członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała Nr 28/VI/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie:  uchylenia uchwały nr 1/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. oraz ustalenia liczby Wiceprzewodniczących i członków Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała Nr 29/VI/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie: odwołania Głównego Księgowego Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała Nr 29/VI/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 24 września 2019 r.  nie została podjęta – potwierdzenie imienny wykaz głosowania:

Uchwała Nr 30/VI/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019-2022.

Uchwała Nr 31/VII/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała Nr 32/VII/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z piastowania funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego oraz odwołania z piastowania funkcji członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała Nr 33/VII/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie: powołania Członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego 

Uchwała Nr 34/VII/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie:  powołania Członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego 

Uchwała Nr 35/VII/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie: uzupełnienia składu  Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego 

Uchwała Nr 36/VII/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2019-2022.


Uchwała Nr 37/VIII/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 6 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2019 rok

Uchwała Nr 38/IX/2019
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020-2023.
Uchwała Nr 38/IX/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 31 grudnia 2019 r.  nie została podjęta – potwierdzenie imienny wykaz głosowania - Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-20 14:07:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-07 20:48:15
  • Liczba odsłon: 1104
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894511]

przewiń do góry