OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMIN – CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO OBJĘTYCH SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, iż:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Związek Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku

ul. Witolda Zglenickiego 42

09-411 Płock,

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

e-mail: iod@zgrp.pl.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Celem przetwarzania danych jest realizacja praw i obowiązków, które wynikają z realizacji statutowych zadań Związku Gmin Regionu Płockiego, polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gmin - Członków  Związku, określonych                          w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, w tym w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o utrzymaniu czystości                    i porządku w gminach, z wyłączeniem innych zadań niż gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek realizuje zadania na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Statutu.

 

Administrator może przetwarzać podane dane na podstawie:

-         art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w:

-         §3 ust. 1 i 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 marca 2013, (Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  pod poz. 2865 z późn. zm.)

-         art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.)

-         art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 z poźn. zm.)

-         ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 800 z późn. zm.),

 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisu prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał administrator oraz upoważnieni przez administratora pracownicy w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków służbowych.

Pana/ Pani dane będą ujawnione również podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, dostawcy usług internetowych, z których korzysta administrator.

Pana/Pani dane osobowe przekazane będą również innym podmiotom, z którymi administrator podpisał umowy powierzenia danych osobowych, w tym min.

- wykonawcom usługi odbioru odpadów komunalnych,

- dostawcy oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami;

- dostawcy systemu do identyfikacji pojemników i worków za pomocą kodów kreskowych;

Jeżeli zaistnieją przesłanki prawne, podane dane będą mogły być ujawnione również innym podmiotom takim jak: Urząd Skarbowy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Członkom Związku Gmin Regionu Płockiego, Komornikowi Sądowemu, kancelarii prawnej, firmie pocztowej i kurierskiej, itp.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Sam administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę. W przypadku gdy zaistnieją przesłanki do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator poinformuje niezwłocznie o tym fakcie.

 

Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu zakończenia okresu, w którym będzie możliwe dochodzenie wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z obowiązku objęcia Pana/Panią systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

              na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

              na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

              na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

              prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

              w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

              prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

              na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Skorzystanie z przysługujących praw, wymienionych powyżej, możliwe jest poprzez przesłanie na adres e-mail: iod@zgrp.pl bądź złożenie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, stosownego wniosku do administratora danych.

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-28 13:17:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-22 13:29:59
  • Liczba odsłon: 284
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894589]

przewiń do góry