OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DLA MIESZKAŃCÓW GMIN CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO.

 

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, iż:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Związek Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku

ul. Witolda Zglenickiego 42

09-411 Płock,

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

e-mail: iod@zgrp.pl.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Celem przetwarzania danych jest realizacja praw i obowiązków, które wynikają z realizacji statutowych zadań Związku Gmin Regionu Płockiego, określonych w §3 ust. 3 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Administrator może przetwarzać podane dane na podstawie:

-         art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

-         art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w:

-         § 3 ust. 3 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 marca 2013 roku, (Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 2865)

-         ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.)

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem uprawniającym do udziału w projektach/programach realizowanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał administrator oraz upoważnieni przez administratora pracownicy w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków służbowych.

 

Pana/Pani dane będą ujawnione również podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, dostawcy usług internetowych, z których korzysta administrator.

 

Pana/Pani dane osobowe przekazane będą również innym podmiotom, z którymi administrator podpisał umowy/porozumienia na realizację powierzonych zadań, w tym instytucjom dofinansowującym realizowane zadania w zakresie określonym Umową o dofinansowanie.

 

Jeżeli zaistnieją przesłanki prawne, podane dane będą mogły być ujawnione również innym podmiotom takim jak: Członkom Związku Gmin Regionu Płockiego, kancelarii prawnej, firmie pocztowej i kurierskiej, itp.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Sam administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę. W przypadku gdy zaistnieją przesłanki do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator poinformuje niezwłocznie o tym fakcie.

 

Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji projektu/programu a także okresu, w którym będzie możliwe dochodzenie wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z realizacji projektu/programu.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

-         dostępu do treści swoich danych osobowych

-         sprostowania swoich danych osobowych

-         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

-         wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-28 13:16:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 13:16:36
  • Liczba odsłon: 234
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894456]

przewiń do góry