Uchwała nr 1/I/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 14 lutego 2018 roku
  w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego i przekazania
go celem uzgodnienia wprowadzonych zmian Wojewodzie Mazowieckiemu
uchwala_zgromadzenia_nr_1_I_2018.pdf


Uchwała nr 2/II/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
  w sprawie: Zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_zgromadzenia_nr_2_II_2018.pdf


Uchwała nr 3/II/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
  w sprawie powołania Komisji Problemowej Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego do
prac nad Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin - Członków Związku Gmin
Regionu Płockiego oraz koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Uchwała nr 4/III/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 27 czerwca 2018 roku
   w sprawie: przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Związku Gmin 
Regionu Płockiego za 2017 rok
zal._nr_1_do_uchwaly_zgromadzenia_nr_4_z_dnia_27.06.2018.pdf


Uchwała nr 5/III/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 27 czerwca 2018 roku
   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Płockiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego 
za 2017 rok


Uchwała nr 6/III/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 27 czerwca 2018 roku
   w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego 
z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego
za 2017 rok


Uchwała nr 7/III/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 27 czerwca 2018 roku
   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2018-2021


Uchwała nr 8/III/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 27 czerwca 2018 roku
   zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok


Uchwała nr 9/IV/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 lipca 2018 roku
w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory.


Uchwała nr 10/IV/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 lipca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin - Członków Związku Gmin Regionu Płockiego: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród - w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi


Uchwała nr 11/V/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2018-2021 


Uchwała nr 12/V/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 10 października 2018 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok


Uchwała nr 13/V/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin:
Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała,
Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory


Uchwała nr 14/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie: wyboru o powołania Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 15/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie:  wyboru o powołania Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 16/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie: liczby Wiceprzewodniczących i Członków Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 17/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie: wyboru i powołania Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 18/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie:  wyboru i powołania Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 19/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie:  wyboru i powołania Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 20/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie:  wyboru i powołania Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 21/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie:  wyboru i powołania Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 22/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie: wyboru i powołania Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 23/VI/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminach - Członków Związku Gmin Regionu Płockiego: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród - w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi


Uchwała nr 24/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2019-2022 


Uchwała nr 25/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2019


Uchwała nr 26/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2018-2021 


Uchwała nr 27/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2018 rok


Uchwała nr 28/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zamiar przystąpienia Związku Gmin Regionu Płockiego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania wspólnej realizacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2-GEPARD II. Dotacja w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności


Uchwała nr 29/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie:  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i typu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała nr 30/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i/lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Uchwała nr 31/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: dokonania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik / worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 32/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin:  Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała,
Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.


Uchwała nr 33/VII/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 grudnia 2018 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gmin - Członków Związku Gmin Regionu Płockiego, w granicach administracyjnych Gmin:  Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała,  Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-14 15:46:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-24 09:32:59
  • Liczba odsłon: 1218
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894653]

przewiń do góry