Informacja publiczna dotycząca danych za 2015 rok podawana

na podstawie art. 37, ust. 1 pkt 2 i art. 38 Ustawy o finansach publicznych


 

1.   Dane dotyczące wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2015 rok.

 

Dochody uzyskane w 2015 roku                                                     14.519.109,77 zł.

Wydatki poniesione w 2015 roku                                                    14.816.811,65 zł.

                                                                                                 ________________

WYNIK                                                                                       - 297.701,88 zł.

 

Przychody – nadwyżka z lat ubiegłych

1.087.377,21 zł.

 

Skumulowana nadwyżka budżetu Związku 789.675,33 zł.

 

2.   Kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

W 2015 roku wykorzystane zostały z budżetu Unii Europejskiej środki w łącznej wysokości 1.697.936,65 zł. na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Pokrywane były koszty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników realizujących projekt, koszty promocji oraz inne usługi. W ramach zadania opracowane zostały także projekty techniczne: w celu zastosowania odnawialnych źródeł energii dla Gminy Bielsk, Stara Biała, Drobin i Gąbin; dla kompleksowego zadania związanego z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej dla Gmin Słupno, Brudzeń Duży, Radzanowo, Bielsk, Czerwińsk n/Wisłą, Nowy Duninów, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Gostynin, Staroźreby i Pacyna; ścieżek rowerowych na terenie Gmin Gąbin, Łąck, Szczawin Kościelny, Stara Biała, Słupno i Brudzeń Duży; rewitalizacji budynku ul. Rębowska 20 w Wyszogrodzie oraz koncepcji rewitalizacji części ulicy Rębowskiej i Rynek w Wyszogrodzie. Ponadto opracowana została koncepcja funkcjonalno-użytkowa i programowa systemu inteligentnego miasta Płock oraz koncepcja powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Gmin Gąbin, Łąck i Płock.

 

W 2015 roku wydatkowana została ponadto kwota 96.836,25 zł. na realizację zadania, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dotyczącego „Opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin: Płock, Bulkowo, Gąbin i Staroźreby”. Refundacja poniesionych wydatków planowana jest na rok 2016.

 

W 2015 roku kontynuowana była także realizacja projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

W 2015 roku na konto Związku wpłynęły środki w wysokości 934.767,91 zł. stanowiące płatność końcową rozliczającą ww projekt. W miesiącu lipcu 2015 roku otrzymane wpływy zostały przekazane do partnerów projektu w postaci refundacji poniesionych wydatków.


Załącznik:Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-31 12:44:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 12:44:45
  • Liczba odsłon: 279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894595]

przewiń do góry