Uchwała nr 1/I/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego 
na lata 2016 - 2019
uchwala_zgromadzenia_nr_1_I.pdf


Uchwała nr 2/I/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 stycznia 2016 roku
zmieniającą uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok


Uchwała nr 3/I/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Związku Gmin Regionu PłockiegoUchwała nr 4/I/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego 


Uchwała nr 5/II/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 
lata 2016 - 2019


Uchwała nr 6/II/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 23 marca 2016 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok


Uchwała nr 7/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2016-2019


Uchwała nr 8/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok


Uchwała nr 9/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok do domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku
na terenie Związku Gmin Regionu PłockiegoUchwała nr 10/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok do domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 11/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok do domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 12/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok do domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 13/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok do domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 14/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok do domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 15/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok do domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.


Uchwała nr 16/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok do domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.


Uchwała nr 17/III/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 maja 2016 roku

w prawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok do domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.


Uchwała nr 18/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2015 rok.

Załącznik do uchwały nr 18/IV/2016   zalacznik.pdf


Uchwała nr 19/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Płockiego na dzień 31.12.2015 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2015 rok.


Uchwała nr 20/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: udzielenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2015 rok.


Uchwała nr 21/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2016-2019.


Uchwała nr 22/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.


Uchwała nr 23/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: organizacji i wyznaczania lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gmin objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi przez Związek Gmin Regionu Płockiego.


Uchwała nr 24/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.


Uchwała nr 25/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała nr 26/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 50/IX/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załącznika Nr 1 i Nr 2.
uchwala_zgromadzenia_nr_26.pdf


Uchwała nr 27/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwiec 2016 roku

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 9/III/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 maja 2016  r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.Uchwała nr 28/V/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 14 września 2016 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego 
na lata 2016 - 2019


Uchwała nr 29/V/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 14 września 2016 roku

zmieniającą uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok


Uchwała nr 30/V/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok do domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 31/V/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie: likwidacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


Uchwała nr 32/V/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 22/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 33/VI/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego 
na lata 2016 - 2019


Uchwała nr 34/VI/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 listopada 2016 roku

zmieniającą uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok


Uchwała nr 35/VI/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie: uchwalenia uchwały nr XVI/2011 z dnia 9 września 2011 r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia wysokości stawki członkowskiej Gminy - członka Związku Gmin Regionu Płockiego


Uchwała nr 36/VI/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie: likwidacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała nr 37/VII/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego 
na lata 2016 - 2019


Uchwała nr 38/VII/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 8 grudnia 2016 roku

zmieniającą uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok


Uchwała nr 39/VII/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego 
na lata 2017 - 2020


Uchwała nr 40/VII/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 8 grudnia 2016 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2017 
Związku Gmin Regionu Płockiego
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-02 14:10:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-21 08:54:24
  • Liczba odsłon: 1106
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909905]

przewiń do góry